ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บบล็อก ของโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ค่ะ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บบล็อก ของโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ค่ะ

กิจกรรม ค่ายคณิต - วิทย์

กิจกรรม ค่ายคณิต - วิทย์โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้รับผิดชอบ นางสาวทิพย์พรรณ ตาดำหลักการและเหตุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหวางบุคคล และมาตรา 25 รัฐพึงส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบการศึกษานอกสถานที่ การเข้าค่าย ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนในปัจจุบันมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลาย จากสิ่งที่พบเห็นโดยตรง และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ต้องการส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการทางคณิต / วิทย์ ที่หลากหลายสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน จึงจัดทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางคณิต/วิทย์ ขึ้นเพื่อเพิ่มทักาะและประสบการณ์ตรงนอกจากจะได้รับจากการศึกษาในห้องเรียน การได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ในรูปแบบค่าย ช่วยฝึกฝน และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิต/วิทย์ ในระดับสูงและเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปวัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น2. เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล5. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางคณิต/วิทย์6. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้คณิต/วิทย์ได้ประธานกล่าวรายงาน

ประธานกล่าวรายงาน
ประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์การศึกษาสมุทสาคร

นักเรียนรับฟังการเปิดค่ายคณิต - วิทย์

นักเรียนรับฟังการเปิดค่ายคณิต - วิทย์

คณะครูร่วมรับฟังการเปิดค่ายคณิต - วิทย์

กิจกรรมเข้าจังหวะ

กิจกรรมเข้าจังหวะ
พี่ๆที่ค่ายนำเข้าสู่กิจกรรมนันทนาการ

นักเรียนทำกิจกรรมนันทนาการ ชั้นป.4-6

การต่อจิ๊กซอ

การต่อจิ๊กซอ
กลุ่มนี้ยกเป็นกลุ่มแรกเลย

คุณครูร่วมทำกิจกรรมการต่อจิ๊กซอ

ตั้งใจจดเหมือนกันนะเรา

การเข้าฐาน มีทั้งหมด 6 ฐาน

การเข้าฐาน  มีทั้งหมด 6 ฐาน
แหม...ตั้งใจจดกันใหญ่เลย

ทำไปได้

ดูดี....จริงนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์
ผู้อำนวยการรับมอบเกียรติบัตร ก่อนกลับบ้าน